over asoka

Langzaam maar zeker krijgt het boeddhisme in ons taalgebied een eigen stem. Ontwikkelingen als de aanvraag van een zendmachtiging namens grote groepen boeddhisten in Nederland, de frequente ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van boeddhistische en andere geestelijke stromingen in Nederland en Vlaanderen, maar ook bijvoorbeeld de ingebruikname van tempels voor de gezamenlijke beoefening door allochtone boeddhisten, maken steeds meer mensen ervan bewust dat het boeddhisme een in maatschappelijk en cultureel opzicht belangrijke onderstroom vormt.

De toenemende aandacht die de media, en vooral de ‘serieuze’ media, aan het boeddhisme schenken, biedt boeddhisten gelegenheid een genuanceerd geluid te laten horen, en aandacht te vragen voor het andere perspectief op mens en samenleving dat de beoefening van de dharma inhoudt. Een en ander leidt ertoe dat het boeddhistisch gedachtegoed nu soms vertolkt wordt op niveaus binnen ons maatschappelijk bestel waarvan dat nog maar enkele jaren geleden moeilijk voorstelbaar was.

Vanzelfsprekend verheugt uitgeverij Asoka zich in deze ontwikkelingen. Maar wij verheugen ons misschien nog het meest in de vaststelling dat Nederlandstalige auteurs ons geregeld, en steeds vaker, in staat stellen kwalitatief hoogstaand werk van eigen bodem uit te geven. Hierin weerklinkt dit eigen geluid van het boeddhisme misschien nog het best. Bij de vorming van het fonds heeft Asoka steeds gezocht naar auteurs die niet alleen goed zijn ingevoerd in de boeddhistische traditie, maar zich bovenal goed thuis voelen in onze eigen westerse cultuur, en het uitgeven van oorspronkelijk, Nederlandstalig werk vormt daarop de kroon.

Asoka blijft zich ervoor inzetten het boeddhisme in al zijn verscheidenheid toegankelijk te maken door het zorgvuldig en op herkenbare wijze uitgeven van titels die de lezer in staat stellen zelf zijn standpunt ten aanzien van de dharma te bepalen. Langs deze weg dragen wij hopelijk bij aan het geleidelijk ontstaan van een eigen, westerse vorm van boeddhisme die de dharma blijvend deel doet uitmaken van onze cultuur.

Gerolf T' Hooft
Uitgeverij Asoka